Za celovit osebni razvoj je potrebno, da smo fizično zdravi, čustveno stabilni, imamo v sebi podjetniški in kreativni potencial, ozaveščeno svojo osebnost in razvit občutek za trende ter smer družbenega razvoja. Imeti moramo dober odnos s samim seboj in z drugimi, zmožnost odločanja, motiviranost, zadovoljstvo in osebne dosežke na vseh pomembnih področjih.

Kako to doseči?

Poiščite si pomoč, podporo in spodbudo! Najdite si mentorja, trenerja, coacha, ki vam bo pomagal. Coachi in trenerji uspešno zaznavamo, kje so klientovi potenciali in notranje kapacitete, smo izurjeni, da poslušamo in zastavljamo ključna vprašanja, ki pomagajo posameznikom in organizacijam, da sami pridejo do najboljših rešitev.

Predvsem morate dobiti jasno sliko o tem, kdo ste in v kakšnih okoliščinah ste se znašli. Imeti morate jasno definirano osebno in profesionalno identiteto, si znati postaviti cilje, ki so odraz vašega sistema vrednot, izobrazbe, vključenosti v družbo in si izoblikovati osebno blagovno znamko (OBZ), ki je vse bolj pomemben del razvoja in ji je potrebno namenjati vse več pozornosti.

Trening osebnih sposobnosti lahko enačimo s pojmom osebni razvoj, pri čemer govorimo o razvoju komunikacijskih kompetenc, določanju osebnih ciljev, reševanju problemov in konfliktov, o poznavanju in uporabi svojih prednosti in talentov, osvobajanju od sramu in slabe vesti, medtem ko trening profesionalnih sposobnosti spada v management in leadership in poleg vodenja sebe vključuje še veščine vodenja drugih.

S coachingom lahko dokončno spremenite neustrezne vzorce in omejujoča prepričanja, ki vas ovirajo pri osebni uspešnosti. Z njim najpogosteje posegamo na področja učinkovite komunikacije in medosebnih odnosov, upravljanja s časom, čustvi in stresom, postavljanja in doseganja ciljev, prepoznavanja talentov, spremembe zakoreninjenih prepričanj in stališč, osebnostni leadership (vrednote, identiteta, ravni mišljenja), tehnik učinkovitega in samozavestnega javnega nastopanja, reševanja problemov in konfliktov, sprejemanja odločitev, povečanja ustvarjalnosti, iskanja ravnovesja med zasebnostjo in poslom ter prodaje sebe kot OBZ…

Pošljite povpraševanje preko obrazca Povpraševanje in predlogi ali nam pišite na smernik@galerija-zivljenja.si

Nekaj pojmov

Sposobnost je lastnost oz. značilnost posameznika, ki je potrebna za opravljanje neke dejavnosti. Je spretnost in moč, želja in vloženi napor, da nekaj izvedemo ali naredimo.

Talent ali dar je velika prirojena sposobnost, nadarjenost za določeno umsko ali fizično dejavnost.

Potencial je zmogljivost, zmožnost posameznika, ki se razvije in uresniči ali pa ne. Če se nekaj nikoli ne uresniči, ostaja samo potencialnost, zmožnost, da bi se uresničilo. Zato je odkrivanje sposobnosti v sebi in njihovo treniranje nuja.

S treniranjem sposobnosti, talentov in potencialov so tesno povezani pojmi zanos in avtoteličnost, samoaktualizacija ali samouresničitev in ustvarjalnost.

Zanos je občutenje notranjega zadoščenja, je stanje globoke vključenosti in popolne osredotočenosti v aktivnost, v katerem se spremeni občutek za čas in prostor. V stanju zanosa je posameznik notranje motiviran za opravljanje naloge in v celoti izkorišča svoj potencial.

Avtoteličnost je samonagrajevalna moč zanosa in je skovanka iz avto in telo, torej posledica našega lastnega delovanja. Vodi k večji stopnji zavedanja.

Samaktualizacijo ali samouresničitev je Maslow opredelil kot doživetje velikega zadovoljstva in celostnosti.

Ustvarjalnost je naša največja rezerva, je ustvarjanje nove vrednosti.

Pošljite povpraševanje preko obrazca Povpraševanje in predlogi ali nam pišite na smernik@galerija-zivljenja.si